Koordinátor BOZP na staveništi

Jsme vaší pravou rukou při výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Povinnost určit koordinátora BOZP vzniká

Povinnost určit koordinátora BOZP vzniká
 • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je povinnost určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby.
 

Povinnost zpracovat plán BOZP vzniká:

Povinnost zpracovat plán BOZP vzniká
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví:
 • práce ve výkopu o hloubce větší než 5m
 • práce spojené s toxickými chem. látkami
 • práce studnářské
 • práce v ochranných pásmech energ. vedení
 • práce s výbušninami
 • práce s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce potapěčské
 

Koordinátor BOZP

Činnost ve fázi přípravy stavby

Zpracujeme plán, potřebnou dokumentaci v písemné i grafické podobě vyžaduje-li to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.

Činnost ve fázi realizace stavby

Zkoordinujeme spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi.

Margony koordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP na staveništi

 • Zpracování plánů bezpečnosti práce na staveništi

 • Zpracování přehled právních předpisů

 • Zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi

 • Posouzení stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

 • Konzultace s projektanty při přípravě stavby

 • Spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací

 • Sledování provádění jednotlivých činností na staveništi

 • Organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP

 • Návrh opatření vedoucích k odstranění nedostatků

 • Kontrola způsobu zabezpečení ochrany staveniště

 • Dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace

 • Výkon technického dozoru stavebníka / technického dozoru investora (TDS/TDI)

Staňte se naším klientem

Rodinná firma, kde klademe důraz na individuální přístup k řešení s podporou moderních technologií.

Jsme vám blíž, než si myslíte    Jihlava    Brno