Technický dozor stavebníka / investora

Kontrolujeme a administrujeme v průběhu realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudaci. Dohlédneme i na vaši stavbu.
Kontaktujte nás

TDS, TDI ve výstavbě

Administrativní úkony

Svěřte nám veškeré administrativní úkony do našich rukou, dokážeme šetřit Váš čas a finance.

Práce v terénu

Postaráme se o kompletní dozor nad stavbou, plnění harmonogramu a čerpání rozpočtu stavby.

Margony koordinátor BOZP

Činnost TDS / TDI

 • Předání staveniště vybranému zhotoviteli

 • Vyhotovení protokolů

  Předání a převzetí staveniště
 • Kontrola vedení stavebního deníku

 • Organizace kontrolních dnů stavby

  K dodržení harmonogramu a kvality výstavby
 • Průběžná kontrola

  Kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem

 • Koordinace dodatečných požadavků investora

 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby

 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby

 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle

 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech

Staňte se naším klientem

Rodinná firma, kde klademe důraz na individuální přístup k řešení s podporou moderních technologií.

Máme k vám blízko      kancelář Jihlava      kancelář Brno